Tarotanielski.com

Dobre wróżby z anielskich kart tarota

Polityka prywatnośći

|

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 Polityka prywatności / Regulamin

1.Regulamin określa ogólne warunki korzystania z usługi zamawiania treści ezoterycznych otrzymywanych za pomocą emial (zwanej dalej Usługą).
2.Wróżka Katarzyna  Podrzecze 14 (zwany dalej Organizatorem).
3. Usługa jest oferowana na terenie Polski.
4. Osoba rozpoczynająca korzystanie z Usługi (zwana dalej Użytkownikiem) wyraża automatycznie zgodę na zastosowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
5.Użytkownikiem Usługi może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, uprawniona do używania telefonu w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.
6.Użytkownik, który chce zamówić treść ezoteryczną w ramach Usługi, wysyła wiadomość emial na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o treści dokładnie określonej w opublikowanych materiałach reklamowych dotyczących Usługi.
7.Materiały reklamowe dotyczące Usługi wskazują tematykę zamawianych treści ezoterycznych. Użytkownik, wysyłając wiadomość emial dokonuje jednocześnie wyboru tematyki otrzymywanych treści ezoterycznych.
8.Korzystając z Usługi Użytkownik pozostaje anonimowy i nie musi podawać jakichkolwiek danych osobowych. Jedynym elementem identyfikującym Użytkownika, umożliwiającym korzystanie z usługi, jest numer jego telefonu komórkowego.
9.Użytkownik ma prawo w każdym czasie przerwać korzystanie z Usługi bądź skorzystać z niej ponownie. W celu zablokowania swojego numeru przed dalszym otrzymywaniem kolejnych ofert Użytkownik powinien wysłać SMS (na numer, na który pisał wcześniej podczas korzystania z Usługi) lub EMAIL na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w którym oznajmi o rezygnacji z otrzymywania ofert.
10.Opłaty za wysłanie wiadomości emial wynoszą:w zależności od rodzaju zamawianej wróżby.
------------------------------------------------------------------------------

 

11.Opłaty za korzystanie z Usługi pobierane są przez operatorów sieci komórkowych, z którymi Dostawca Usługi zawarł stosowne umowy o współpracy. Opłaty pobierane są w drodze obciążenia rachunku telefonicznego abonenta (w przypadku telefonu na abonament) albo potrącenia opłaty z konta abonenta (w przypadku telefonu na kartę pre-paid).
12.Do korzystania z Usługi nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.
13.Dostawca i Organizator Usługi dołożą wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
14.Osoba rozpoczynająca korzystanie z Usługi wyraża automatycznie zgodę na otrzymywanie ofert ezoterycznych od Organizatora w późniejszym terminie.
15.Dostawca i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za:
1)treść wiadomości SMS wysyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi,
2)korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego,
3)szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
4)zakłócenia lub przeszkody w korzystaniu z Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Dostawca i Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie byli w stanie przewidzieć lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej lub zdarzeń losowych.
5)korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi,
6)przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych ( np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu ) lub innych przyczyn niezależnych od Dostawcy.
16.Całkowita odpowiedzialność Dostawcy i Organizatora wobec użytkownika (dochodzona na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego) ograniczona jest do wysokości opłaty faktycznie uiszczonej przez użytkownika w związku ze skorzystaniem z Usługi.
17.Reklamacje dotyczące Usługi należy przesyłać listownie pod adres Organizatora Usługi.
18.Reklamacje Użytkowników dotyczące Usługi będą załatwiane w formie pisemnej w najbliższym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
19.Dostawca będzie przechowywał w swoich bazach danych numer telefonu komórkowego, z którego został wysłany SMS lub MMS przez okres wymagany prawem, w szczególności przez okres umożliwiający rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji.
20.Organizator nie posiada dostępu do danych osobowych użytkowników i nie ma możliwości identyfikacji użytkownika za pośrednictwem numeru telefonu. Jeśli użytkownik w związku z korzystaniem z Usługi poda Organizatorowi dane osobowe, dane te będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). Podanie przez użytkownika wszelkich danych ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest w takim przypadku Organizator. Użytkownik może żądać wykreślenia lub zmiany swoich danych osobowych.
21.Organizator zastrzega, iż głównym celem jego serwisów jest dostarczenie klientom rozrywki oraz możliwości popatrzenia na świat z innej perspektywy. Będąc klientem Organizatora Użytkownik otrzymuje wiele wskazówek dotyczących przyszłości oraz innego spojrzenia na problem. Pamiętać należy, że każdy człowiek sam jest odpowiedzialny za własne życie, a wróżby jedynie mogą powiedzieć o niektórych przyszłych, możliwych aspektach naszego życia. Użytkownicy serwisów powinni podejmować własne decyzje, pamiętając, że usługi Organizatora powinny być traktowane jako rozrywka. Należy pamiętać, że wszystkie decyzje, jakie Użytkownik może podjąć po skorzystaniu z Usługi, to decyzje użytkownika nie Organizatora, dlatego zawsze powinien wziąć za nie odpowiedzialność. Artykuły i porady w serwisach Organizatora, powinny być traktowane jako opinie. Organizator zastrzega, iż wizerunki osób oraz ich opisy (charakterystyka) zamieszczone w materiałach reklamowych dotyczących Usługi są fikcyjne, nie mają swojego odpowiednika w rzeczywistości i nie stanowią ofert.
22.Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia Usługi bez podania przyczyny.
23.Regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://tarotanielski.com/polityka-prywatnoi.html 24.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu, w tym zwłaszcza z powodu zmiany przepisów prawa. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej tarotanielski.com

25.Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z korzystaniem z usług dostępnych w ramach serwisów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
26.Użytkownik wyraża zgodę na to, by postanowienia niniejszego Regulaminu były podzielne. Jeżeli dane postanowienie okaże się nieważne bądź niewykonalne, w całości bądź części, postanowienie to nie będzie wpływać na pozostałe postanowienia Regulaminu, a Regulamin uważać się będzie za zmieniony w zakresie niezbędnym do uznania go za ważny i wykonalny w maksymalnym możliwym rozmiarze, zgodnym z prawem i pierwotnymi intencjami stron. Natomiast pozostałe postanowienia Regulaminu pozostaną w mocy.

27.Wszelkie prawa zastrzeżone. © "ENIGMA-MEDIA". Strona www.tarotanielski.com  jest chroniona prawami autorskimi. Rozpowszechnianie, kopiowanie, przetwarzanie, przesyłanie oraz naśladowanie motywów grafiki, schematów strony, wizerunków kart, loga stron, treści newsletterów, nazw i wszystkich tekstów i ich fragmentów bez pisemnej zgody firmy "ENIGMA-MEDIA" jest przestępstwem i każdy, kto naruszy prawa autorskie strony zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.